Gmina Joniec

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 lutego do 29 lutego 2016 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Szkolenie odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Jońcu. Szkolenie poprowadzą pracownicy MODR w Warszawie Oddział Poświętne.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, że jest uruchomiony program do powiadamiania mieszkańców Gminy o ważnych wydarzeniach za pomocą wiadomości SMS.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia , które można pobrać na stronie internetowej lub osobiście w budynku Gminy w Jońcu

 

Pobierz oświadczenie

 

Regulamin SMS

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku w Kościele Parafialnym pw. Św. Ludwika w Jońcu przed Mszą Świętą o godz. 12.00 odbył się koncert noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Taki koncert grany był przez orkiestrę po raz kolejny, ale tym razem dodatkową atrakcją był wspólny występ z chórem ,,Lira" z Nasielska. Można było usłyszeć m. in. Lacrimosę i Ave Verum W.A.Mozarta, Panis Angelicus C.Francka, In Monastery Garden Alberta Kethelbe, Obój Gabriela - mel. z filmu Misja, Te Deum Charpentiera. Concqueste of paradise - Vangelisa, a na zakończenie Marsz Radetzkiego J. Straussa.

Szanowni Państwo,

 

trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Joniec na lata 2016-2026. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych na terenie gminy (tj. Szkoła Podstawowa w Królewie oraz Zespół Szkół w Jońcu) oraz u Sołtysów. Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk ankiety jest dostępny w Urzędzie Gminy w Jońcu, w Szkole Podstawowej w Królewie, w Zespole szkół w Jońcu, u sołtysów oraz na stronie internetowej – www.ugjoniec.pl

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Jońcu:                                                                  

Ryszard Tomczak oraz Anna Kowalska - telefon: (23) 661 60 41, 661 60 17

 

 

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu.

Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec

 

 

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców do pobrania

W niedzielę 20 grudnia 2015 r. w naszej gminie, już po raz drugi, odbyło się spotkanie opłatkowe ze wspólnym kolędowaniem zorganizowane dla wszystkich mieszkańców gminy, jak również przybyłych gości. Oprawę muzyczną zapewnił chór Belcanto, Pan Grzegorz Bukała oraz Pan Cezary Celian ze swoimi najmłodszymi muzykami. Zebranych kolędników przywitał Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski i złożył życzenia świąteczne. W przerwach pomiędzy kolędami odbył się kiermasz dekoracji świątecznych zrobionych własnoręcznie przez dzieci z Zespołu Szkół w Jońcu. Najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał drobne upominki. Podczas całego spotkania można było spotkać wolontariuszy, którzy kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Joniec dzień 02.01.2016 r. jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy Joniec, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. W związku z powyższym wszystkie soboty w miesiącu styczniu są dniami wolnymi od pracy.

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu”.

 

Koszt całkowity – 207 617,14zł brutto, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 158 435,55 zł

-         Pożyczka z WFOŚiGW - 149 435,55zł

-         środki własne – 58 181,59zł

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski

06-456 Ojrzeń, ul. Warszawska 17

 

Okres realizacji operacji:

02.11.2015r. – 20.11.2015 r.

 

Zakres prac obejmował:

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, w tym docieplenie ościeży okiennych

-         Roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu - ocieplenie stropu

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych

-        Demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi do kotłowni

-        Montaż podokienników zewnętrznych

-        Prace towarzyszące (demontaż i montaż obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, montaż zwodów instalacji odgromowej, wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych)

-        Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji

-        Opracowanie audytu energetycznego

-        Nadzór inwestorski

 

Zdjęcia:

przed:

w trakcie:

po:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 149.435,55 zł

Joniec, dnia 02.12.2015r.

GOPS.4623.1.2015

 

                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWEI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu   ogłasza zapytanie ofertowe  z zaproszeniem do składania ofert  w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w miejscowościach : JONIEC KRÓLEWO

Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu,

Joniec 29 , 09-131 Joniec

 

•1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa tzn. Wykonanie i dowóz –obiadów dla dzieci ok. 40  dzieci , dożywianych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu – obiad jednodaniowy  - drugie danie , do Szkół w miejscowościach Joniec , Królewo.

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto - wraz z transportem .

Gramatura jednego posiłku :   drugie danie - jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g  ziemniaki, 150 g przystawka .

•2.      Termin realizacji umowy od 02.01.2016r. do 31.12.2016r.w okresie nauki w szkołach.

•3.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

•4.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

- data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień miesiąca, w którym jest realizowane zamówienie

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury

•5.      Wymagania względem wykonawcy:

- spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych według załączonego oświadczenia.

- zaświadczenie z Sanepidu lub opinię Sanepidu, dot. spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie  artykułów spożywczych i pozwolenie na catering posiłków.

6.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

-  cena                                                                        wartość punktowa    70,

 

- urozmaicony miesięczny jadłospis                  wartość punktowa    30,

 

- sposób obliczania oceny:    a)                           cena minimalna x 70

                                                                                    cena badanej oferty

                                                                                    b) punkty uznaniowe za jadłospis w skali od 1 do 30

 

•7.      Termin i miejsce składania formularzy:

Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do  21.12.2015r., do godziny 12.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci ". Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany niżej adres.

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Jońcu

09-131 JONIEC

fax: 236616430

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz atrakcyjny miesięczny jadłospis.

 W załączeniu:

 

1. Oferta

2. Oświadczenie

3. Umowa

 

 

W związku z remontem drogi gminnej 300418W w miejscowości Omięciny informujemy, że remont ten odbywa się etapami sposobem gospodarczym (we własnym zakresie bez udziału firm zewnętrzych). Obecnie trwa nawożenie żwiru własną przyczepą. Poprzednie dwa etapy polegały na usunięciu drzew, karp i ogromnych kamieni z pasa drogi oraz na zerwaniu skarp, poboczy i poszerzeniu drogi. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!