Urząd Gminy Joniec

W dniu 17 września 2016 roku w Jońcu odbył się finał Konkursu na najlepszą Orkiestrę Dętą KSOW.

Było nam niezmiernie miło, iż w tym roku wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego mogliśmy współpracować przy organizacji tego typu wydarzenia. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam tak zacnej funkcji.

Dzięki 10 orkiestrom, które nas odwiedziły przez cały dzień słychać było głośną muzykę oraz brawa, a uśmiech nie znikał z twarzy.

Orkiestra OSP Sochocin otworzyła imprezę, natomiast na zakończenie zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo zwycięzca konkursu KSOW w 2013 roku.

W konkursie udział wzięło 8 orkiestr a wyniki kształtowały się następująco:

I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz

II miejsce - Gminna Orkiestra Stara Biała

III miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec

i kolejne: Orkiestra Dęta OSP Pilawa (4 miejsce), Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chorzele i Radzymińska Orkiestra Dęta (ex aequo 5 miejsce), Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bogate (7 miejsce), Orkiestra Dęta OSP Łukomie (8 miejsce).

Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Mazowieckiego Instytutu Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podkreślała wyrównany poziom, dlatego każda z orkiestr otrzymała nagrodę finansową.

Komisja postanowiła również nagrodzić piątkę najmłodszych muzyków w konkursie oraz wszystkich kapelmistrzów.

Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. W w/w zakładach produkty pochodzenia zwierzęcego przetwarzane są metodą z uwzględnieniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienia ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostanie się tych patogenów do środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorców.

W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 do 11 tysięcy złotych.

 

                                                                           Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Wnioski o pomoc unijną dla producentów mleka ograniczających dostawy będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego od piątku 16 września 2016 r. do środy 21 września 2016 r. do godz. 12.00.

O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie należała się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta mleka Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu będą odrzucone. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się w dziale Wsparcie rynkowe - Organizacja Rynku Mleka.

Weekend 9-11 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec spędziła w Pułtusku. Był to czas, aby doszlifować formę do zbliżającego się finału konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 17 września na placu przy Zespole Szkół w Jońcu. Oprócz pracy nasi muzycy skorzystali z pięknej pogody i pospacerowali ulicami tego urokliwego miasta.

Szukamy domu dla kotków, które przybłąkały się do jednego z mieszkańców naszej gminy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (23) 661 60 17.

W niedzielę 4 września w Sobieskach odbyły się zawody strażackie gmin Joniec i Nowe Miasto. W zawodach wzięła również udział jednostka z OSP Idzikowice. Oprócz dorosłych drużyn biorących udział w zmaganiach pokazały sie również drużyny młodzieżowe chłopców z Nowego Miasta, Królewa i Jońca.

Ostateczne wyniki:

1. OSP Latonice

2. OSP Nowe Miasto

3. OSP Królewo

Młodzieżówki:

1. OSP Nowe Miasto

2. OSP Królewo

3. OSP Joniec.

Podczas zawodów uhonorowano również zasłużonych strażaków z naszej gminy:

,,Za zasługi dla pożarnictwa"

- złoty medal - Cezary Celian,

- srebrny medal - Ireneusz Raźny,

- brązowy medal - Hubert Brzeszkiewicz, Marek Czerniakowski i Mariusz Kowalski.

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: Piotr Brzeszkiewicz, Marcin Domański, Jakub Wiktorowicz i Kamil Zadrożny.

Brązowa odznaka ,,Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" trafiła do całej drużyny z Królewa.

Po zawodach odbył się piknik przy remizie OSP w Królewie.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego z przedstawicielami Urzędu Gminy Joniec oraz właścicielami działek leśnych.

 

W spotkaniu uczestniczyli także: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku, Starosta Płoński wraz z Naczelnikami Wydziałów: Architektoniczno-Budowlanego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pracownicy Biura Projektowego opracowującego Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec oraz Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo  oraz przedstawiciele Stowarzyszeń działających w imieniu właścicieli działek leśnych.

 

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z możliwością przeprowadzenia procedury dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi właścicielom działek opracowanie projektów budowlanych a w konsekwencji zalegalizowanie samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych.

 

 

     Z poważaniem

           

   Wójt Gminy Joniec

 Marek Czerniakowski

Osoby muszą spełniać przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz nie mogą przekraczać kryterium dochodowego w wysokości  771,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury,
  • decyzja o zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) lub osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.