Urząd Gminy Joniec

Informujemy że w związku z 72. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia br. o godz. 1700 zostaną włączone syreny alarmowe znajdujące się w remizach OSP. W ten sposób oddamy hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańcom stolicy, poległym w czasie Powstania Warszawskiego.

W OSP w Jońcu dniu 17.07.2016 spotkali się mieszkańcy jednej z wsi w gminie Joniec na Drugim Integracyjnym Spotkaniu Sołectwa Joniec-Kolonia pod tytułem: " Od Dzieciaka do Starszaka".

Spotkanie rozpoczęła Pani sołtys Magdalena Poświata, prosząc by Wójt Gminy Joniec - Pan Marek Czerniakowski przeczytał bajki dla najmłodszych. Wysłuchaliśmy opowiadań Sławy Snihur pt.: „Dumna Rudokita” oraz „Rajd samochodowy”. Następnie jedna z mieszkanek przeczytała dwa wiersze Brzechwy („Kwoka” i „Żuk”). Po czym dzieci mogły albo pomalować swoje buźki - były batmany, supermany, księżniczki i motylki albo wyjść na zewnątrz, by pobawić się wypożyczonymi ze szkoły grami m.in. mega rzutkami, mega jengą, kręglami, piłkami i innymi.

Na sali zostali rodzice i dziadkowie, czyli "starszaki" dla których przygotowano dwie prezentacje multimedialne. Jedną przedstawił radny sołectwa Joniec-Kolonia Pan Grzegorz Nowiński pt.: "Pierwsza Pomoc - jak ratować swoje i innych zdrowie i życie", mówił on o resuscytacji, jak rozpoznać i reagować w przypadku udaru mózgu, udaru słonecznego, ataku serca czy omdlenia. Drugą przestawiła jedna z mieszkanek o "Ciekawostkach żywieniowych" - nie zabrakło informacji o właściwościach zdrowotnych warzyw, ziół, przypraw, napojów i owoców. Po prezentacjach Pani sołtys zaprosiła na poczęstunek, gdzie królowały właśnie owoce. Były też wypieki mieszkańców, soki i napoje. Ale największą popularnością cieszyła się roztopiona w fondue czekolada, w której i dzieciaki i starszaki chętnie zanurzały różne owoce.

W międzyczasie można było oglądać drzewa genealogiczne niektórych rodzin z Jońca-Kolonii, gdzie już na pierwszy rzut oka było widać powtarzające się nazwiska, co potwierdziło fakt, że większość mieszkańców tegoż sołectwa jest rodziną. Przybyli mieszkańcy dopisywali brakujące ogniwa i na zakończenie drzewa znacznie się rozrosły.

Następnie dzieci robiły mega bańki mydlane, a rodzice próbowali tworzyć dla nich zwierzątka z długich balonów.

Podczas rozmów z mieszkańcami padło wiele pomysłów na tematy kolejnych prezentacji, więc czekamy z niecierpliwością na przyszłoroczne spotkanie!

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Grażyny Elżbiety Fotek, znakomitej poetki, która pochodziła z naszej gminy i która kilkakrotnie odwiedziła nas, aby zapoznać ze swoimi wierszami. Były to spotkania ciepłe, prawie rodzinne. Pogrążeni w smutku i zadumie składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej.

 

 

 

Znak sprawy:  PBG.271.10.2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

 

 

Joniec dnia 28 lipca 2016 roku                     

 

Zamawiający:

GMINA JONIEC  Joniec 29, 09-131 Joniec

Tel: 23 661 60 17

Fax: 23 661 63 30

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Tytuł Projektu:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

 

Przedmiot zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytów energetycznych na termomodernizację budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu.

Zamówienie podzielone jest na cztery części:

Część I   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie   robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w  Jońcu.

Część II  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie  robót termomodernizacyjnych budynku  Szkoły w Królewie.

Część III   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

Część IV  Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów: budynek Urzędu Gminy  w Jońcu, budynku Szkoły w Królewie, budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

 

 

       Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego

71321200-6   Usługi projektowania systemów grzewczych

79212000-3   Usługi audytu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  załączniku do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert.

 

Kryterium oceny:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (po przeprowadzonych negocjacjach).

Miejsce składania ofert:

Oferty należy  składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina  Joniec, Joniec 29,  09-131 Joniec – sekretariat

 

Forma złożenia ofert:

Każda oferta na daną Część I,  Część II, Część III, Część IV – odrębnie,  powinna być złożona w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach: kopercie zewnętrznej i kopercie wewnętrznej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać nazwę, adres Zamawiającego oraz nazwę postępowania i  być oznaczona następująco:

                                                   Gmina  Joniec

                                                   Joniec 29,  09-131 Joniec

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PBG.271.10.2016

na wykonanie zamówienia pn. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

Część I   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie   robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w  Jońcu.

lub

Część II  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku  Szkoły w Królewie.

lub

Część III   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie  robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

lub

Część IV  Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów: budynek Urzędu Gminy  w Jońcu, budynku Szkoły w Królewie, budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  05.08.2016 r.  DO GODZ. 10:15”.

Koperta wewnętrzna  zawierająca ofertę z załączonymi wymaganymi dokumentami, powinna być zaadresowana jak wyżej i opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 

Termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia   05.08.2016 roku do godziny  10:00.

 

( podpis Zamawiającego)

 

 

Załączniki do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Formularz oferty cenowej
  3. Wzór umowy
  4. Opis przedmiotu zamówienia

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty cenowej

plik pdf

plik doc

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz plik

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie Oddział w Płońsku

tel. (0-23) 663 07 67

e-mail: o-plonsk@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: Mazowieckie

Powiat:  Płońsk

Agrofag: Bielinek  kapustnik

Roślina: Kapusta

Data publikacji komunikatu: 22.07.2016

 

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie gąsienic bielinka kapustnika.

 

Czytaj więcej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Warszawie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego głównym celem jest przybliżenie osiągnięcia zapisów określonych w pakiecie klimatyczno energetycznym Unii Europejskiej (2008r.), zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu umożliwi naszej Gminie pozyskanie środków finansowych m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, z budżetu Unii Europejskiej w nowej pespektywie finansowej na lata 2014-2020.

W ramach prac związanych z realizacją projektu przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona w oparciu o końcowe zużycia energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach i przemyśle na terenie gminy.

 

Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety i złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu w terminie do 5 sierpnia 2016 roku.

Ankieta jest anonimowa a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie.

 

Pobierz ankietę

 

          Wójt

Marek Czerniakowski

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

W związku z pismem Starosty Płońskiego (znak sprawy: RŚ.6164.10.2016 z dnia 06.07.2016 r.) w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020 zwracam się z prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji mieszkańcom, właścicielom gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasów, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

            Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów. Pomiary i obserwacje wykonywane będą zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.