Urząd Gminy Joniec

Joniec, dnia 02.12.2015r.

GOPS.4623.1.2015

 

                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWEI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu   ogłasza zapytanie ofertowe  z zaproszeniem do składania ofert  w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w miejscowościach : JONIEC KRÓLEWO

Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu,

Joniec 29 , 09-131 Joniec

 

•1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa tzn. Wykonanie i dowóz –obiadów dla dzieci ok. 40  dzieci , dożywianych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu – obiad jednodaniowy  - drugie danie , do Szkół w miejscowościach Joniec , Królewo.

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto - wraz z transportem .

Gramatura jednego posiłku :   drugie danie - jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g  ziemniaki, 150 g przystawka .

•2.      Termin realizacji umowy od 02.01.2016r. do 31.12.2016r.w okresie nauki w szkołach.

•3.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

•4.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

- data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień miesiąca, w którym jest realizowane zamówienie

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury

•5.      Wymagania względem wykonawcy:

- spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych według załączonego oświadczenia.

- zaświadczenie z Sanepidu lub opinię Sanepidu, dot. spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie  artykułów spożywczych i pozwolenie na catering posiłków.

6.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

-  cena                                                                        wartość punktowa    70,

 

- urozmaicony miesięczny jadłospis                  wartość punktowa    30,

 

- sposób obliczania oceny:    a)                           cena minimalna x 70

                                                                                    cena badanej oferty

                                                                                    b) punkty uznaniowe za jadłospis w skali od 1 do 30

 

•7.      Termin i miejsce składania formularzy:

Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do  21.12.2015r., do godziny 12.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci ". Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany niżej adres.

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Jońcu

09-131 JONIEC

fax: 236616430

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz atrakcyjny miesięczny jadłospis.

 W załączeniu:

 

1. Oferta

2. Oświadczenie

3. Umowa

 

 

W związku z remontem drogi gminnej 300418W w miejscowości Omięciny informujemy, że remont ten odbywa się etapami sposobem gospodarczym (we własnym zakresie bez udziału firm zewnętrzych). Obecnie trwa nawożenie żwiru własną przyczepą. Poprzednie dwa etapy polegały na usunięciu drzew, karp i ogromnych kamieni z pasa drogi oraz na zerwaniu skarp, poboczy i poszerzeniu drogi. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!