Urząd Gminy Joniec

Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Popielżynie Zawadach

pobierz ocenę

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=7a332596a9&&c=9ac7ead8

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 17 stycznia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień,

jakie Gmina Joniec przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Budowa sieci wodociągowej

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

II/III kwartał

Termomodernizacja budynków Gminy Joniec

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

III/IV kwartał

Dowóz dzieci do szkół

usługi

Zapytanie ofertowe

40 000,00 zł

III kwartał

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

usługi

Zapytanie ofertowe

44 000,00 zł

I kwartał

 

 

           Wójt

Marek Czerniakowski