Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

 

Szanowni Mieszkańcy,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Gmina Joniec planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

W ramach realizacji projektu właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku.

Dofinansowaniu podlegają nastepujące działania:

 1. Wymiana urządzeń grzewczych:
 • wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę;
 • budowa przyłączeń do istniejących sieci ciepłowniczych;
 • przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
 • czujniki tlenku węgla – czadu.
 1. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 • dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, jest możliwe gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.;
 • urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
 • kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących);
 • kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 1. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:
 • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne;
 • prace ziemne;
 • prace budowlano-montażowe;
 • prace instalacyjne;
 • prace rozbiórkowe;
 • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu;
 • prace wykończeniowe;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem;
 • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt

Marek Czerniakowski

Ankieta dla potencjalnych uczestników projektu pobierz

Od dnia 22.12.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2018/263 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Gminy: Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski - ujętę są w obszarze ochronnym -  obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

 Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:
Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 8. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników 28 lutego 2018 roku o godz. 10.00 na bezpłatne szkolenie ,,Płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie)", które odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jońcu.