Urząd Gminy Joniec

W dniu 30 sierpnia 2016 roku o godzinie 15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jońcu odbędzie się spotkanie Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego z przedstawicielami Urzędu Gminy Joniec oraz właścicielami działek leśnych.

Głównym tematem spotkania będą sprawy związane z możliwością opracowania oraz uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią legalizację istniejącej zabudowy usytuowanej na terenach leśnych.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przedmiotową sprawą serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Informacje dotyczące ewentualnej zmiany terminu bądź miejsca spotkania będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej.

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                  Wójt Gminy Joniec

                                                                                Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec informuje, że obecnie trwają prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w tymże studium z zapisami w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

Jedną z przyczyn powodujących konieczność zmiany ww. studium było opracowanie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wstępnej oceny ryzyka powodziowego co w konsekwencji spowodowało opracowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. 2015. 496). Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego granice obszarów narażonych na zalanie uwzględnia się w koncepcji m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA WÓJTA GMINY JONIEC

Wójt Gminy Joniec zaprasza na spotkanie z właścicielami działek leśnych objętych projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec, w dniu 02 kwietnia br. (tj. sobota) o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie.

 

         Spotkanie to będzie dotyczyło postępu prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

Wójt Gminy Joniec informuje, iż w dniu 19 marca 2016 roku   (tj. sobota) o godzinie 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie odbędzie się spotkanie pracowników urzędu z właścicielami działek leśnych objętych projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

         Spotkanie to będzie dotyczyło postępu prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

Joniec 15.01.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi telefonami i e-mailami od właścicieli działek w miejscowości Królewo dotyczącymi samowolnie zrealizowanych budynków pragniemy Państwo poinformować, że temat ten jest dla nas bardzo ważny. Niestety Urząd Gminy w chwili obecnej nie ma wpływu na toczące się postępowania jak również nie ma możliwości legalizacji przedmiotowych budynków.

 

W miesiącu grudniu 2015 roku po raz kolejny wystąpiliśmy z pismem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wstrzymania kontroli oraz już toczących się postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku nie informował Gminy o kontrolach jak również o toczących się postępowaniach. Jednakże w styczniu 2016 roku otrzymaliśmy do wiadomości dwie decyzje nakazujące rozbiórkę budynków

 

Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu trwają prace związane ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cała procedura związana z w/w planem jest skomplikowana i długotrwała.

 

Obwarowania prawne dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec nie pozwalają na przyspieszenia całej procedury na czym zależy zarówno Gminie jak i Państwu.

 

Mamy nadzieję, że wejście w życie w/w planu umożliwi właścicielom nieruchomości opracowanie projektów budowlanych a w konsekwencji zalegalizowanie samowolnie zrealizowanych budynków na podstawie art. 48 i 49 Prawa budowlanego.

W sytuacji ewentualnego otrzymania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku należy wnieść odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w decyzji.