Urząd Gminy Joniec

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Joniec zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.ze zm.). pobierz

Urząd Gminy w Jońcu przypomina, że w dniu 15 marca 2014 roku upływa termin płatności II raty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy o bezzwłoczne dokonanie zadeklarowanej opłaty w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy nr 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Wszelkie informacje dotyczące opłaty śmieciowej można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 w Urzędzie Gminy w Jońcu lub pod nr telefonu 23 661 60 41.

Następne opłaty należy wnosić każdorazowo z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia: 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada 2014 roku.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, iż w związku z wejściem w życie  z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami każdy mieszkaniec mający obecnie podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady powinien takową umowę rozwiązać.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania przedmiotowych umów znajdziecie Państwo w tych umowach.

W przypadku podpisanej umowy z PGK w Płońsku okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.

W przypadku podpisanej umowy z Błysk-BIS w Makowie Mazowieckim okres wypowiedzenia wynosi 3 lub 6 miesięcy w zależności od umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Urząd Gminy w Jońcu Tel (23) 661 60 41

Informujemy również, że posiadamy gotowe wzory rozwiązania przedmiotowych umów.

 

Dodatkowo podajemy adresy i numery telefonów do w/w firm:

1.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk tel. (23) 662 42 78, 662 32 23

2.  Błysk- Bis Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki  tel. (29) 71 72 234

 

Rozwiązanie umowy - BŁYSK-Bis

Rozwiązanie umowy - PGK w Płońsku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI

 

Urząd Gminy w Jońcu przypomina o obowiązku składania deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą po wypełnieniu każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy Joniec ma obowiązek złożyć do Urzędu Gminy w Jońcu, w termin do 30 czerwca 2013 r.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób następujący:

1) w wysokości 35,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3 osoby i więcej,

2) w wysokości 30,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby.

 

2. Ustala się miesięczną niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób następujący:

1) w wysokości 25,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3 osoby i więcej,

2) w wysokości 20,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby.

 

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do: 15 lipca 2013 r. następne opłaty należy wnosić  każdorazowo  z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia:  15 stycznia, 15 marca, 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada.

 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy.

Niniejszą deklarację należy złożyć u sołtysa lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec, bądź przesłać drogą pocztową na w/w adres.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska tel: /23/ 661 60 41

 

Deklaracja do pobrania