W związku z pismem Starosty Płońskiego (znak sprawy: RŚ.6164.10.2016 z dnia 06.07.2016 r.) w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020 zwracam się z prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji mieszkańcom, właścicielom gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasów, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

            Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów. Pomiary i obserwacje wykonywane będą zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.