Urząd Gminy Joniec

 

Znak sprawy:  PBG.271.10.2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

 

 

Joniec dnia 28 lipca 2016 roku                     

 

Zamawiający:

GMINA JONIEC  Joniec 29, 09-131 Joniec

Tel: 23 661 60 17

Fax: 23 661 63 30

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Tytuł Projektu:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

 

Przedmiot zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytów energetycznych na termomodernizację budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu.

Zamówienie podzielone jest na cztery części:

Część I   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie   robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w  Jońcu.

Część II  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie  robót termomodernizacyjnych budynku  Szkoły w Królewie.

Część III   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

Część IV  Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów: budynek Urzędu Gminy  w Jońcu, budynku Szkoły w Królewie, budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

 

 

       Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego

71321200-6   Usługi projektowania systemów grzewczych

79212000-3   Usługi audytu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  załączniku do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert.

 

Kryterium oceny:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (po przeprowadzonych negocjacjach).

Miejsce składania ofert:

Oferty należy  składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina  Joniec, Joniec 29,  09-131 Joniec – sekretariat

 

Forma złożenia ofert:

Każda oferta na daną Część I,  Część II, Część III, Część IV – odrębnie,  powinna być złożona w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach: kopercie zewnętrznej i kopercie wewnętrznej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać nazwę, adres Zamawiającego oraz nazwę postępowania i  być oznaczona następująco:

                                                   Gmina  Joniec

                                                   Joniec 29,  09-131 Joniec

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PBG.271.10.2016

na wykonanie zamówienia pn. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytów energetycznych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Joniec: Urzędu Gminy w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie, Zespołu Szkół w Jońcu”

Część I   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie   robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w  Jońcu.

lub

Część II  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku  Szkoły w Królewie.

lub

Część III   Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie  robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

lub

Część IV  Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów: budynek Urzędu Gminy  w Jońcu, budynku Szkoły w Królewie, budynku Zespołu Szkół w Jońcu.

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  05.08.2016 r.  DO GODZ. 10:15”.

Koperta wewnętrzna  zawierająca ofertę z załączonymi wymaganymi dokumentami, powinna być zaadresowana jak wyżej i opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 

Termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia   05.08.2016 roku do godziny  10:00.

 

( podpis Zamawiającego)

 

 

Załączniki do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Formularz oferty cenowej
  3. Wzór umowy
  4. Opis przedmiotu zamówienia

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty cenowej

plik pdf

plik doc

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz plik