Urząd Gminy Joniec

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu”.

 

Koszt całkowity – 207 617,14zł brutto, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 158 435,55 zł

-         Pożyczka z WFOŚiGW - 149 435,55zł

-         środki własne – 58 181,59zł

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski

06-456 Ojrzeń, ul. Warszawska 17

 

Okres realizacji operacji:

02.11.2015r. – 20.11.2015 r.

 

Zakres prac obejmował:

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, w tym docieplenie ościeży okiennych

-         Roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu - ocieplenie stropu

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych

-        Demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi do kotłowni

-        Montaż podokienników zewnętrznych

-        Prace towarzyszące (demontaż i montaż obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, montaż zwodów instalacji odgromowej, wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych)

-        Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji

-        Opracowanie audytu energetycznego

-        Nadzór inwestorski

 

Zdjęcia:

przed:

w trakcie:

po: