Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec informuje, że od 28.01.2019 r. do 15.02 2019 r. w Urzędzie Gminy w Jońcu można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Wysokość dofinansowania kosztów uzależniona jest od wysokości dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe koszty pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Joniec dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2019 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą do 15.02.2019 r.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/li nieruchomości dostępny jest w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec oraz na stronie internetowej www.ugjoniec.pl

Komplet składanych dokumentów stanowią:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec;
  • informacja o wyrobach zawierających azbest;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;
  • kopia aktu własności nieruchomości;
  • w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest zezwolenie właściwego organu architektoniczno – budowlanego na wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz z oznaczeniem na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.

Regulamin przyznania dofinansowania na usunięcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pobierz

Zał. nr 1 - Wniosek o przyznanie dofinansowania pobierz

Zał. nr 2 - Informacje o wyrobach zawierających azbest pobierz

Zał. nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz