Urząd Gminy Joniec

14  czerwca br. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się podpisanie umowy na realizację operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gminie Joniec na realizację operacji  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec” została przyznana pomoc finansowa w formie refundacji ze środków ,,EFRROW” w wysokości 410 375 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji zadania  wynosi 644 940,78 zł. Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.