Urząd Gminy Joniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo obydwojgu rodzicom, zgodnie z orzeczeniem sądu gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

W przypadku nowo narodzonego dziecka przysługuje trzymiesięczny termin złożenia wniosku – liczony od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ustawa umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

8 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Królewie odbył się IV Bieg Królewski. Podobnie jak w poprzednim roku bieg miał specjalny charakter, ponieważ był on dedykowany autystycznemu Bartkowi. Zorganizowana kwesta miała na celu zasilić subkonto chłopca, prowadzone przez Fundację Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą". Impreza rozpoczęła się od pokazu gimnastycznego wykonywanego przez uczniów królewskiej podstawówki. Następnie odbyła się krótka rozgrzewka, po której ruszyły starty w kilku kategoriach biegowych. W tym roku najbardziej popisały się maluchy i to ich najwięcej stanęło na starcie biegu. W trakcie imprezy prowadzona była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Tradycyjnie już można było skosztować grochówki z kuchni polowej, pajdy chleba ze smalcem i ciast oraz dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Aktywnie Zakręceni pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni, a Stajnia pod lasem z Przyborowic Górnych zaproponowała przejeżdżki konne. Koncert dla Bartka zagrał zespolik ze szkoły w Królewie. Podczas całej imprezy rozbrzmiewała muzyka Daniela Leszczyńskiego, a zabawę kończącą imprezę zapewnił zespół Lovers.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację IV Biegu Królewskiego. To dzięki wam konto Bartka powiększyło się o 4860,60zł zebranych do puszek kwestarskich i ok. 3000,00zł wpłaconych bezpośrednio na konto chłopca.

DZIĘKUJEMY!

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Uprzejmie informujemy, ze obecnie wszelkich płatności w kasie Urzędu Gminy w Jońcu można dokonać za pomocą terminala płatniczego (karty płatniczej).

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Jońcu świętowano 3 czerwca. Oprócz zajęć przygotowanych przez nauczycieli, rodziców i OSP Joniec, głównym punktem tego dnia była wycieczka do twierdzy Modlin, gdzie uczniowie zapoznawali się z historią tego miejsca. Mimo uciążliwego upału humory dopisywały i zabawa była fantastyczna. Nie zabrakło również poczęstunku i zimnej wody dla ochłody.

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/pg/SPJoniec

Pod hasłem ,,Mama, tata, siostra, brat i ja to mój cały świat!" odbył się dzień rodziny w Szkole Podstawowej w Królewie. Na początku uczniowie klas 0-2 zaprezentowali swoje talenty poprzez recytowanie wierszyków i śpiewanie wesołych piosenek o rodzicach. Następnie szkolna orkiestra wykonała ,,minikoncert”. Klasa 7 i 8, pod opieką Pani Marii Zadrogi, podczas prezentacji, przytoczyła nam dzieje naszej gminy, kościołów znajdujących się w Królewie, w Jońcu i we Wronie oraz przedstawiła nam na slajdach przedmioty, będące w skansenie u Pana Lewandowskiego, którymi posługiwali się nasi przodkowie. Później był poczęstunek oraz różne zabawy i konkursy. Wszyscy świetnie się bawili, a uśmiechy nie schodziły z twarzy.

Informacja ze strony: http://krolewo.pl/

28 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się finał ogólnopolskiego programu ,,Wygraj szansę". Nasza gminę reprezentowała Marysia Dziekańska - uczennica I klasy Szkoły Podstawowej w Jońcu, która wygrała gminne eliminacje. Podczas finału Marysia rywalizowała z 17 innymi, młodymi wokalistami z naszego okręgu, a kibicowała jej cała klasa, pani wychowawczyni Elżbieta Dylewska-Golnik, pan od muzyki Grzegorz Bauman oraz rodzice. Niestety nie udało się zająć miejsca na podium, jednak jesteśmy z niej bardzo dumni, że podjęła wyzwanie i dzielnie walczyła o swoją szansę.