Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec informuje, iż w dniu 19 marca 2016 roku   (tj. sobota) o godzinie 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie odbędzie się spotkanie pracowników urzędu z właścicielami działek leśnych objętych projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

         Spotkanie to będzie dotyczyło postępu prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

Rodzina 500+

- Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -będzie realizował GOPS w Jońcu

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

  • Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu od 1 kwietnia 2016 roku.
  1. Wnioski będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu
  2. Wniosek będzie można złożyć również przez internet czyli drogą elektroniczną (wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny). Należy zalogować się na stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl (również: empatia.mpips.gov.pl), utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną.
  3. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

* WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki.

* KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia ( czyli w przypadku wieloraczków ) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.)

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Telefony

23/ 6616430 lub 23/ 6616017 wew.12

Urząd Gminy w Jońcu informuje, że jest uruchomiony program do powiadamiania mieszkańców Gminy o ważnych wydarzeniach za pomocą wiadomości SMS.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia , które można pobrać na stronie internetowej lub osobiście w budynku Gminy w Jońcu

 

Pobierz oświadczenie

 

Regulamin SMS

Szanowni Państwo,

 

trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Joniec na lata 2016-2026. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych na terenie gminy (tj. Szkoła Podstawowa w Królewie oraz Zespół Szkół w Jońcu) oraz u Sołtysów. Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk ankiety jest dostępny w Urzędzie Gminy w Jońcu, w Szkole Podstawowej w Królewie, w Zespole szkół w Jońcu, u sołtysów oraz na stronie internetowej – www.ugjoniec.pl

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Jońcu:                                                                  

Ryszard Tomczak oraz Anna Kowalska - telefon: (23) 661 60 41, 661 60 17

 

 

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu.

Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec

 

 

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców do pobrania

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu”.

 

Koszt całkowity – 207 617,14zł brutto, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 158 435,55 zł

-         Pożyczka z WFOŚiGW - 149 435,55zł

-         środki własne – 58 181,59zł

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski

06-456 Ojrzeń, ul. Warszawska 17

 

Okres realizacji operacji:

02.11.2015r. – 20.11.2015 r.

 

Zakres prac obejmował:

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, w tym docieplenie ościeży okiennych

-         Roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu - ocieplenie stropu

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych

-        Demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi do kotłowni

-        Montaż podokienników zewnętrznych

-        Prace towarzyszące (demontaż i montaż obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, montaż zwodów instalacji odgromowej, wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych)

-        Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji

-        Opracowanie audytu energetycznego

-        Nadzór inwestorski

 

Zdjęcia:

przed:

w trakcie:

po:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 149.435,55 zł