Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

UWAGA!!! OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR I ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ STAŁYCH MIESZKAŃCÓW

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2010 ze zm.), która nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

ZMIANA METODY USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI TEJ OPŁATY

Urząd Gminy w Jońcu, informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Joniec Uchwały Nr XX/98/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2431) dokonano wyboru metody od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Od dnia 06 marca 2020 r. w przypadku nieruchomości zamieszkałych będzie obowiązywała stawka opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obowiązywać będzie podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 48 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. W związku z powyższym Wójt Gminy Joniec określa w drodze decyzji administracyjnej podwyższoną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zwalnia się w części z opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 10 zł
z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od gospodarstwa domowego), kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złoży deklarację, w której zadeklarował, że posiada kompostownik, wówczas nie może wystawiać bioodpadów podczas zbiórki.

Zmiana wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Joniec.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie tego systemu konieczne jest pobieranie takiej opłaty, która będzie wystarczała na realizację całości zadania do którego gmina została zobowiązana.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest
z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do dnia 13 marca 2020 r.

W deklaracji należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących dana nieruchomość (liczba ta może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Należy pamiętać, że
w stosunku do każdej deklaracji Urząd Gminy w Jońcu będzie prowadzić czynności sprawdzające.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty
w drodze decyzji administracyjnej.

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.ugjoniec.pl  w zakładce Informator gminny-> Utrzymanie czystości, w Urzędzie Gminy w Jońcu lub u sołtysów.

Deklaracje należy składać w terminie od dnia 06 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Jońcu lub listownie na adres: Joniec 29, 09-131 Joniec.

Link do deklaracji: http://bip.ugjoniec.pl/dokumenty/214

TERMINY WNOSZENIA OPŁATY ORAZ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania
z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia:

- 15 stycznia –  za  styczeń, luty;

- 15 marca – za marzec, kwiecień;

- 15 maja – za maj, czerwiec;

- 15 lipca – za lipiec, sierpień;

- 15 września – za wrzesień, październik;

- 15 listopad – za listopad, grudzień;

na rachunek bankowy nr : 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna