Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jońcu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO
W 2022 ROKU

 Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo karne,
 • inne.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. lokal mieszkalny,
 2. przestępstwa i wykroczenia,
 3. rodzina,
 4. dziedziczenie,
 5. opieka i kształcenie,
 6. własność rzeczy ruchomych i nieruchomych,
 7. świadczenia i zasiłki,
 8. zadłużenia,
 9. roszczenia i zobowiązania finansowe,
 10. zatrudnienie,
 11. zdrowie,
 12. urzędy i sądy.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

 1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
  i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia
  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oświadczenie i ww. dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co do zasady, udziela się osobie uprawnionej osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji nie jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia przedsiębiorcy, że nie zatrudniał w ciągu ostatniego roku innych osób.

Rejestracja na wizytę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku pod następującymi numerami telefonów:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39 (zgłoszenia
  w godzinach 8.00-16.00);
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu – tel. (23) 679 11 63 w. 11 (zgłoszenia
  w godzinach 7.30-15.30) oraz w Naruszewie – tel. (23) 663 10 51 (zgłoszenia
  w godzinach 8.00-16.00);
 3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1 (zgłoszenia w godzinach 8.00-16.00) oraz w Jońcu – tel. (23) 661 60 41 (zgłoszenia w godzinach 7.30-15.00).

Zgłoszeń dokonać można również on-line: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty
w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub
w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady składają, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – osoby te składają dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób                w ciągu ostatniego roku, oraz:

 1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
  i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia
  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość.

Zgłoszenie można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,
  09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
 • pocztą elektroniczną: zdrowie@powiat-plonski.pl

Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663 24 28.

Nieodpłatna mediacja

Polubowne metody rozwiązywania sporów stanowią alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie. Postępowanie odbywa się bez udziału sądu, a prowadzone jest przez niezależną, uprawnioną do tego osobę.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna
i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie przeprowadzenia mediacji.

Spotkanie z mediatorem należy uzgodnić uprzednio telefonicznie: tel. (23) 663 24 28 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 327.

Korzyści z mediacji:

 • mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia,
 • mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji,
 • mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku,
 • mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Opinia osoby uprawnionej

o udzielonej pomocy

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona może przekazać część B karty pomocy poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazać drogą elektroniczną na adres zdrowie@powiat-plonski.pl. Wypełnioną część B karty pomocy można umieścić w urnie znajdującej się w lokalu Punktu w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres Starostwo Powiatowe w Płońsku,
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu
i Spraw Społecznych, lub telefonicznie pod numerem telefonu (23) 663 24 28
. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna