Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Pilnie zatrudnimy na stanowisko opiekunki osób starszych w Gminnym Ośrodku Społecznej w Jońcu

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia: od zaraz

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie

c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w zależności od potrzeb/

d) miejsce pracy -  praca w terenie, teren Gminy Joniec

 2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
 1. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych
  w gospodarstwie domowym,
 2. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 4. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 5. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 6. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 7. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 2. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Joniec

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki .
 2. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. uczciwość,
 6. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
 7. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 8. mile widziane prawo jazdy kat. B

 5) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

 Na żądanie kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

6) Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu.

 

 

 

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna