Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w piątek 25 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w Płońsku będzie  funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Może w nim przebywać do 37 osób. Mogą to być tylko dorosłe osoby niepełnosprawne bez podziału wiekowego. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy docelowo ma posiadać 7 pracowni. Na dzień dzisiejszy przygotowywanych jest 5 pracowni, w tym: pracownia informatyczna, pracownia kulinarna, pracownia krawiecka i plastyczna, pracownia zajęć techniczno-stolarskich i pracownia przyrodnicza. W planach są także pracownie: teatralno-muzyczna i kinezyterapii. Jednym z wielu przykładów zajęć które będą się odbywały w placówce są  treningi kulinarne, podczas których będą wypiekane ciasta, przygotowywane desery, sałatki i surówki oraz poczęstunki na zabawy i uroczystości w ŚDS. Takie zajęcia będą odbywać się codziennie wg. planu dyżurów i planów pracy pracowni kulinarnej. Uczestnicy będą mieli zapewniony jeden gorący posiłek, który będą przygotowywać w ramach terapii zajęciowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach ŚDS powinny się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania, aby pobrać komplet dokumentów do wypełnienia, ewentualnie przyjść do PCPR w Płońsku gdzie pracownicy również udostępnią wymagane dokumenty i pomogą je wypełnić. Komplet dokumentów stanowią: Wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, zaświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, które może być dostarczone w terminie późniejszym. Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w przynależnym zgodnie z miejscem zamieszkania ośrodku pomocy społecznej gdzie pracownik socjalny przeprowadzi część pierwszą wywiadu środowiskowego. Następnie ośrodek pomocy społecznej wyda stosowne skierowanie, z którym należy się udać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na ul. ks. J. Popiełuszki 14 w celu otrzymania decyzji administracyjnej.

Wszelkich informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w godz. 8:00 – 15:00 pok. 118, tel.: 23 662 75 49 w. 18

Więcej informacji i druki do pobrania na stronie: https://www.powiat-plonski.pl/pl/aktualnosci/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy.html

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie.

Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie, to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać je przez 50 lat.

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie  rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).

W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych
do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym, co najważniejsze

  1. Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.
  2. Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.
  3. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
  4. Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska zmarł po ataku nożownika. To wielki cios oraz strata dla całego środowiska samorządowego w Polsce. Wójt oraz cała społeczność Gminy Joniec, łączy  się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami zmarłego Prezydenta. Władze oraz pracownicy gminy wezmą udział w organizowanym przez płoński ratusz spotkaniu „ Przeciw przemocy i nienawiści”, a na biurku Wójta pali się symboliczny znicz, znak zjednoczenia w tej wyjątkowej chwili.

Wójt Gminy Joniec informuje, iż zamierza przystąpić do projektu odnośnie pozyskania przez Gminę Joniec dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Joniec proszone są o kontakt pod numer 23 661 60 41 wew.102

Jak co roku 6 stycznia w święto Trzech Króli w kościele parafialnym w Jońcu odbył się koncert noworoczny w wykonaniu naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Cezarego Celiana. Po raz pierwszy natomiast wystąpił nowo powstały zespolik szkolny z Królewa prowadzony również przez Pana Cezarego Celiana. Warto podkreślić że zespolik „Tacy nie inni” pomimo że powstał ok rok temu to odniósł już swój pierwszy sukces zajmując trzecie miejsce w powiatowym konkursie w Płońsku. W trakcie koncertu można było usłyszeć piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu orkiestry i zespołu. Muzycy swoją grą uświetnili również Mszę Świętą.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 1 lutego 2019r. do dnia 28 lutego 2019r. rolnicy będą mogli składać w Urzędzie Gminy w Jońcu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

Jednocześnie Wójt Gminy Joniec zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2019r. w ustawie regulującej kwestie zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wprowadzone zmiany.

Zmiany te polegają na :

 — zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych z 86 do 100 litrów;

— wprowadzeniu limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła. Limit ten wyniesie 30 litrów na 1 DJP bydła.

Hodowcy bydła, chcący skorzystać z tego dofinansowania, są zobowiązani do dołączenia do wniosku o zwrot akcyzy nie tylko faktur potwierdzających nabycie oleju napędowego, ale także dokumentu stwierdzającego średnią roczną liczbę bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Przedmiotowy dokument należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 lutego 2019r. będzie stosowany nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom miejscowości Proboszczewice ( tzw. Goszkówki ) za pomoc w remoncie drogi gminnej w tej miejscowości. Wspólnymi siłami przez dwa dni droga ta była remontowana. Gmina zapewniła sprzęty takie jak koparko - ładowarkę, samochód ciężarowy oraz równiarkę , natomiast mieszkańcy swój transport tj. ciągniki z przyczepami, sprzęt do rozgarniania żwiru i ciężką pracę, ale przede wszystkim chęci i bezinteresowną pomoc. Podziękowania te kieruję na ręce Panów: Andrzeja Cioska, Marka Cioska, Jakuba Cioska, Mirosława Oryszewskiego, Damiana Oryszewskiego i Grzegorza Krynickiego.

                                                                               Wójt Gminy Joniec

                                                                               Marek Czerniakowski

Od 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni nową usługę Twój e-PIT. W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl.

Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Wprowadzenie tej usługi to prawdziwa rewolucja w systemie rocznych rozliczeń podatkowych, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o upowszechnienie przesłanych w załączeniu informacji, aby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu mogło skorzystać z przygotowanych udogodnień.

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Krzysztof Bronowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy już po raz kolejny wzięli udział w naszej świątecznej akcji zbiórki żywności. Przekazane przez Państwa artykuły zostały rozdzielone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu i trafiły do 8 rodzin, które najbardziej potrzebowały pomocy. Zachęcamy do włączania się w kolejne akcje organizowane przez nasz urząd.

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5d878608&&b=0c8f876a75&&c=9ac7ead8

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

W sobotę 8 grudnia 2018 r. w Królewie miało miejsce poświęcenie nowo wybudowanej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka została wybudowana z inicjatywy Państwa Edyty i Igora Baranowskich, w podziękowaniu za odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W kapliczce został zamurowany list do potomnych. Kapliczkę poświęcił ksiądz Witold Zembrzuski proboszcz parafii Królewo. W poświęceniu wzięli udział członkowie rodziny, przyjaciele jak również sąsiedzi Państwa Baranowskich.

Treść listu wmurowanego w kapliczkę pobierz