Urząd Gminy Joniec

Szanowni Mieszkańcy,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Gmina Joniec planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

W ramach realizacji projektu właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku.

Dofinansowaniu podlegają nastepujące działania:

 1. Wymiana urządzeń grzewczych:
 • wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę;
 • budowa przyłączeń do istniejących sieci ciepłowniczych;
 • przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
 • czujniki tlenku węgla – czadu.
 1. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 • dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, jest możliwe gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.;
 • urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
 • kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących);
 • kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 1. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:
 • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne;
 • prace ziemne;
 • prace budowlano-montażowe;
 • prace instalacyjne;
 • prace rozbiórkowe;
 • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu;
 • prace wykończeniowe;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem;
 • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt

Marek Czerniakowski

Ankieta dla potencjalnych uczestników projektu pobierz