Urząd Gminy Joniec

Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 12 kwietnia 2017 r. pobierz

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec pobierz

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Popielżynie Zawadach

pobierz

23 kwietnia 2017 roku odbędą się III Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe na rzece Wkrze. Imprezie tej przyświeca chęć promocji wędkarstwa sportowego oraz integracji środowiska wędkarskiego, przez towarzyski charakter zawodów, jak przystępność dla szerokiego grona wędkarzy. W tym roku liczba uczestników została ograniczona do z 240 zgłoszonych do 150 wędkarzy ze względu na chęć utrzymania optymalnego poziomu zawodów, co i tak czyni te zawody jednymi z największych w Polsce.

W czasie prezentacji jakie przygotowali producenci sprzętu wędkarskiego, wszyscy obecni tego dnia wędkarze, będą mogli również zapoznać się z wybraną ofertą nowości na 2017rok.

Podsumowanie zawodów odbędzie się w przystani kajakowej ,,Mrzonka" w Jońcu.

Afrykański pomór świń stanowi zagrożenie dla świń i dzików, ale nie jest groźny dla ludzi.

Prosimy o zapoznanie się z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii skierowanym do hodowców trzody chlewnej.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi procedurę rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

Dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do służby w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji można uzyskać w Komendach Miejskich / Powiatowych Policji, Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkoleń Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod numerami: 48 345 20 15, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 20 64, 48 345 29 53, 48 345 22 53, 48 345 31 19, 48 345 31 20