Urząd Gminy Joniec

Od dnia 22.12.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2018/263 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Gminy: Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski - ujętę są w obszarze ochronnym -  obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

 Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:
Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 8. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników 28 lutego 2018 roku o godz. 10.00 na bezpłatne szkolenie ,,Płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie)", które odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jońcu.

W sobotę 17 lutego w domu weselnym ,,Przy lesie” zebrali się wszyscy miłośnicy Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Joniec, aby świętować ich 11-lecie. Podczas koncertu można było usłyszeć takie utwory jak: ,,La Cumparsita”, ,,Hiszpańskie oczy”, ,,Diana” czy ,,Chłopcy radarowcy”. Wystąpili także soliści na trąbkach i puzonie. Swoim śpiewem zaczarowała Pani Agnieszka Sztabnik – Baran, a także Maja Ozimkiewicz, trzecioklasistka ze Szkoły Podstawowej w Królewie, która zadebiutowała samodzielnym występem. Najstarsi członkowie orkiestry uhonorowali pamiątkowymi odznakami swoich przyjaciół, którzy w różny sposób pomagają w funkcjonowaniu MOD. Gościem wieczoru był zespół Partita, który wykonał swoje największe przeboje, a piosenkę ,,Marzyciele” wykonał przy akompaniamencie naszej orkiestry i była to naprawdę wyjątkowa chwila. W trakcie koncertu można było obejrzeć galerię zdjęć z kilku lat istnienia MOD. Na koniec był tort dla wszystkich zebranych na sali widzów. Wieczór minął we wspaniałej atmosferze i był prawdziwą ucztą dla uszu. Mamy nadzieję, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Joniec będzie grała jeszcze wiele lat i rozpieszczała nas swoją muzyką, a gminę Joniec promowała w najdalszych zakątkach świata.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ,,PROW 2014-2020" prowadzone przez pracowników MODRu, które odbędzie się w środę 14 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
„Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3
formularz_oferty
umowa-projekt
przedmiar
projekt_budowlany.zip

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Joniec zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.ze zm.). pobierz

Szanowni Państwo,

udało nam się zmienić sposób patrzenia przez Komisję Europejską na Mazowsze. Region pozostaje jednym województwem, ale na potrzeby unijnych statystyk jest traktowany jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. To pozwoli lepiej zaplanować środki unijne w przyszłej perspektywie. Zbliżają się właśnie negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2021-2027. Od każdego z nas zależy, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Aby nasz głos - głos Mazowsza - był słyszalny w Brukseli, warto wziąć udział w trwających właśnie konsultacjach.

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety oraz do rozpowszechnienia jej przed 8 marca 2018 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=464d47a0-1647-425f-9616-cdd1cb8ef69e&surveylanguage=PL