Urząd Gminy Joniec

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI

 

Urząd Gminy w Jońcu przypomina o obowiązku składania deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą po wypełnieniu każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy Joniec ma obowiązek złożyć do Urzędu Gminy w Jońcu, w termin do 30 czerwca 2013 r.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób następujący:

1) w wysokości 35,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3 osoby i więcej,

2) w wysokości 30,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby.

 

2. Ustala się miesięczną niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób następujący:

1) w wysokości 25,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3 osoby i więcej,

2) w wysokości 20,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby.

 

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do: 15 lipca 2013 r. następne opłaty należy wnosić  każdorazowo  z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia:  15 stycznia, 15 marca, 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada.

 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy.

Niniejszą deklarację należy złożyć u sołtysa lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec, bądź przesłać drogą pocztową na w/w adres.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska tel: /23/ 661 60 41

 

Deklaracja do pobrania