Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec informuje, że obecnie trwają prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w tymże studium z zapisami w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

Jedną z przyczyn powodujących konieczność zmiany ww. studium było opracowanie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wstępnej oceny ryzyka powodziowego co w konsekwencji spowodowało opracowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. 2015. 496). Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego granice obszarów narażonych na zalanie uwzględnia się w koncepcji m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym w dniu 16 czerwca 2016 r Rada Gminy Joniec podjęła Uchwałę Nr. XVIII/87/2016 w sprawie postępowania do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec. Zgodnie z przyjętą uchwałą przedmiotem zmiany studium będzie m.in. wyodrębnienie części obszarów obejmujących funkcje istniejącej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i rekreacji indywidualnej.

 

Stosownie do Obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2015 r obszarów zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego w zmianie studium zostanie uwzględniony obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q = 10 %)  dla części obrębu geodezyjnego Królewo.

 

Po wykonaniu map niezbędnych do opracowania zmiany studium przekazano je do biura urbanistycznego, gdzie obecnie trwają prace projektowe  nad opracowaniem studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo.