Uchwała Nr  XXX VIII/182/2017
Rady Gminy Joniec
z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec
uchwała
załączniki spakowane w zip