Urząd Gminy Joniec

Joniec 15.01.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi telefonami i e-mailami od właścicieli działek w miejscowości Królewo dotyczącymi samowolnie zrealizowanych budynków pragniemy Państwo poinformować, że temat ten jest dla nas bardzo ważny. Niestety Urząd Gminy w chwili obecnej nie ma wpływu na toczące się postępowania jak również nie ma możliwości legalizacji przedmiotowych budynków.

 

W miesiącu grudniu 2015 roku po raz kolejny wystąpiliśmy z pismem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wstrzymania kontroli oraz już toczących się postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku nie informował Gminy o kontrolach jak również o toczących się postępowaniach. Jednakże w styczniu 2016 roku otrzymaliśmy do wiadomości dwie decyzje nakazujące rozbiórkę budynków

 

Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu trwają prace związane ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cała procedura związana z w/w planem jest skomplikowana i długotrwała.

 

Obwarowania prawne dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec nie pozwalają na przyspieszenia całej procedury na czym zależy zarówno Gminie jak i Państwu.

 

Mamy nadzieję, że wejście w życie w/w planu umożliwi właścicielom nieruchomości opracowanie projektów budowlanych a w konsekwencji zalegalizowanie samowolnie zrealizowanych budynków na podstawie art. 48 i 49 Prawa budowlanego.

W sytuacji ewentualnego otrzymania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku należy wnieść odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w decyzji.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Joniec

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust.1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Joniec Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej lub elektronicznej do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 30.01.2016 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec można uzyskać w  Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec w godzinach otwarcia Urzędu.

 

 Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęto procedurę przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo.

W pierwszych dniach marca planowane jest wyłożenie do publicznej wiadomości projektu w/w planu, wówczas wszystkie zainteresowane osoby będą mogły się zapoznać z całą dokumentacją planu oraz składać uwagi i wnioski.

Ponadto informujemy, że na początku grudnia 2015 roku zostało wystosowane kolejne pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie o czasowe zaniechanie prowadzonych postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwa poinformować, że prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów planowanych do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo zostały zakończone. Zostało również zakończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec”. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą po czym rozpocznie się procedura związana z opracowaniem w/w planu.

Wartość umowy 60 270, 00 zł.

Termin wykonania to 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Docierają do nas niepokojące informacje o wydawaniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o rozbiórkach budynków .

Jeśli Państwo otrzymali ową decyzję widnieje w niej zapis o odwołaniu (w przeciągu 14 dni)

Proszę się od powyższych decyzji odwoływać – najlepiej przed końcem terminu

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów wsi Królewo. Przewidujemy, że w/w prace zostaną zakończone z dniem 31.07.2015 roku. Następnie zostaną rozesłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypominamy osobom, które są zainteresowane przedmiotową sprawą o dopełnieniu formalności w postaci podpisania umowy darowizny na rzecz gminy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18