Urząd Gminy Joniec

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Joniec; adres: Urząd Gminy w Jońcu, 09-131 Joniec nr 29.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować na adres Joniec nr 29, 09-131 Joniec lub adres e-mail: rodoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art.6, ust. 1 , lit e w/w rozporządzenia, art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm) i art. 154 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 4. Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej: kamery w budynku /korytarze/ oraz wokół budynku Urzędu Gminy w Jońcu wokół punktu gromadzenia śmieci PSZOK w Jońcu oraz fotopułapki rozmieszczone w punktach nielegalnego wysypywania śmieci.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system lub inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.