Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Oferta pracy- "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Oferta pracy – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu poszukuje pracowników na stanowisko

„Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością ” od  stycznia 2024 roku.

 

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością .          

I. Wymagania niezbędne:

 1. Asystentem osobisty osoby z niepełnosprawnością  może być osoba, która posiada:
  •  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1], opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  •  co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego  ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie ) w Karcie zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024
 2. zaświadczenie o niekaralności;
 3. nieposzlakowaną opinie,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa o pracę na czas określony/umowa zlecenie,

Pytania kierować można do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu osobiście Joniec 29 lub pod nr telefonu: 23 6616430 .

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Jońcu w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobistego  osoby z niepełnosprawnością edycja - 2024” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jońcu w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 listopada 2023 r. do godziny 15.00.

 [1]Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Joniec, dnia 17 listopada 2023 roku

Bogumiła Przygódzka - Kierownik GOPS w Jońcu

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna