Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Oferta pracy- "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Oferta pracy – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu poszukuje pracowników na stanowisko

„Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością ” od  stycznia 2024 roku.

 

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością .          

I. Wymagania niezbędne:

 1. Asystentem osobisty osoby z niepełnosprawnością  może być osoba, która posiada:
  •  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1], opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  •  co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego  ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie ) w Karcie zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024
 2. zaświadczenie o niekaralności;
 3. nieposzlakowaną opinie,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa o pracę na czas określony/umowa zlecenie,

Pytania kierować można do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu osobiście Joniec 29 lub pod nr telefonu: 23 6616430 .

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Jońcu w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobistego  osoby z niepełnosprawnością edycja - 2024” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jońcu w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 listopada 2023 r. do godziny 15.00.

 [1]Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Joniec, dnia 17 listopada 2023 roku

Bogumiła Przygódzka - Kierownik GOPS w Jońcu

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Logo Projekty
        dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna