Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Program Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy w Jońcu działa Punkt Konsultacyjno- Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt jest czynny w każdy wtorek oraz piątek, w godzinach 9.00-14.00. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez uprawnionych beneficjentów.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: (23) 661 60 41  i umów się na osobiste spotkanie z gminnym konsultantem.
 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).
 3. Gminny konsultant pomoże w przygotowaniu wniosku.
 4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Gminy w Jońcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie (Wydział Zamiejscowy Ciechanów), gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymasz informację o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania      i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji PL1L/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy;
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu); 
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Joniec jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I.     W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
 • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

II.     W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

III.    W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV.    Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Rozliczenie dotacji i wypłata środków:

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Warszawie.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z gminnym konsultantem w Urzędzie Gminy Joniec. Konsultantowi należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia. Na ich podstawie zostanie wypełniony dla mieszkańca wniosek o płatność. Następnie komplet dokumentów wysyłany jest listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Wydział Zamiejscowy Ciechanów - ul. A. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów).

Pracownik Urzędu Gminy Joniec pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie zainteresowanym aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku pytań dot. Programu Czyste Powietrze zachęcamy również do kontaktu telefonicznego (23) 661 60 41 bądź e-mailowo: czystepowietrze@ugjoniec.pl

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Joniec.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/.

Przydatne linki:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrza - Program priorytetowy
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie
 3. Załącznik nr 1 do programu - łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 4. Załącznik nr 2 do programu  - koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 5. Załącznik nr 2a do programu  - koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 6. Załącznik nr 2b do programu  - koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania
 7. Kalkulator dotacji - Kalkulator dotacji
 8. Kalkulator grubości izolacji - Kalkulator grubości izolacji
 9. Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie  - Lista ZUM

 

Szczegóły dotyczące powyższych programów: Programy i dofinansowania dla gospodarstw domowych

Zmiany w Programie Czyste Powietrze - obowiązujące od 03.01.2023r.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Logo Projekty
        dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna