Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Program Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy w Jońcu działa Punkt Konsultacyjno- Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt jest czynny w każdy wtorek oraz piątek, w godzinach 9.00-14.00. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez uprawnionych beneficjentów.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: (23) 661 60 41  i umów się na osobiste spotkanie z gminnym konsultantem.
 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).
 3. Gminny konsultant pomoże w przygotowaniu wniosku.
 4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Gminy w Jońcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie (Wydział Zamiejscowy Ciechanów), gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymasz informację o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania      i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji PL1L/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy;
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu); 
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Joniec jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I.     W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
 • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

II.     W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

III.    W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV.    Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Rozliczenie dotacji i wypłata środków:

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Warszawie.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z gminnym konsultantem w Urzędzie Gminy Joniec. Konsultantowi należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia. Na ich podstawie zostanie wypełniony dla mieszkańca wniosek o płatność. Następnie komplet dokumentów wysyłany jest listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Wydział Zamiejscowy Ciechanów - ul. A. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów).

Pracownik Urzędu Gminy Joniec pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie zainteresowanym aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku pytań dot. Programu Czyste Powietrze zachęcamy również do kontaktu telefonicznego (23) 661 60 41 bądź e-mailowo: czystepowietrze@ugjoniec.pl

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Joniec.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/.

Przydatne linki:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrza - Program priorytetowy
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie
 3. Załącznik nr 1 do programu - łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 4. Załącznik nr 2 do programu  - koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 5. Załącznik nr 2a do programu  - koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 6. Załącznik nr 2b do programu  - koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania
 7. Kalkulator dotacji - Kalkulator dotacji
 8. Kalkulator grubości izolacji - Kalkulator grubości izolacji
 9. Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie  - Lista ZUM

 

Szczegóły dotyczące powyższych programów: Programy i dofinansowania dla gospodarstw domowych

Zmiany w Programie Czyste Powietrze - obowiązujące od 03.01.2023r.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna