Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Ampla

Stowarzyszenie Ampla

Joniec 6
09-131 Joniec

Gmina: Joniec
Powiat: płoński

e-mail: ampla.joniec@gmail.com

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ampla-808735635894717/
http://bazy.ngo.pl/profil/239961/Stowarzyszenie-Ampla

Konto stowarzyszenia: 46 8230 0007 0203 3475 2000 0001

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000574727
REGON: 36250845900000
NIP: 567-19-06-799

Rok powstania: 2015

Zarząd

Renata Baczul -Prezes

Anna Kuźbicka - z-ca prezesa

Agnieszka Tok - członek zarządu

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
 2. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
 3. Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
 4. ntegracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
 5. Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
 8. Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
 11. Podejmowanie działań na rzecz:
  1. edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,
  2. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. turystyki i krajoznawstwa,
  4. ekologii i ochrony zwierząt,
  5. ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. działalności charytatywnej,
  7. wolontariatu
  8. upowszechniania praw człowieka;
 12. Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.
Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"