Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Ampla

Stowarzyszenie Ampla

Joniec 6
09-131 Joniec

Gmina: Joniec
Powiat: płoński

e-mail: ampla.joniec@gmail.com

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ampla-808735635894717/
http://bazy.ngo.pl/profil/239961/Stowarzyszenie-Ampla

Konto stowarzyszenia: 46 8230 0007 0203 3475 2000 0001

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000574727
REGON: 36250845900000
NIP: 567-19-06-799

Rok powstania: 2015

Zarząd

Renata Baczul -Prezes

Anna Kuźbicka - z-ca prezesa

Agnieszka Tok - członek zarządu

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
 2. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
 3. Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
 4. ntegracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
 5. Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
 8. Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
 11. Podejmowanie działań na rzecz:
  1. edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,
  2. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. turystyki i krajoznawstwa,
  4. ekologii i ochrony zwierząt,
  5. ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. działalności charytatywnej,
  7. wolontariatu
  8. upowszechniania praw człowieka;
 12. Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.
Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Logo Projekty
        dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Logo Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna