Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

INFORMACJA DLA LETNIKÓW Z TERENU GMINY JONIEC DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2010 ze zm.), która nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Joniec Uchwały Nr XX/98/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2431) ustalono roczną zryczałtowaną stawkę opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od dnia 6 marca 2020 r. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będzie obowiązywała roczna zryczałtowana stawka opłaty w wysokości 169 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązywać będzie podwyższona roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 507 zł.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dostępny jest na stronie internetowej www.ugjoniec.pl  w zakładce Informator gminny – „Utrzymanie czystości” lub
w Urzędzie Gminy w Jońcu.

 

Link do deklaracji: http://bip.ugjoniec.pl/dokumenty/214

Worki na odpady dostępne są w Urzędzie Gminy w Jońcu.

Odpady zebrane selektywnie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu, natomiast pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy dostarczyć do wydzielonego miejsca zlokalizowanego
w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu.

Godziny otwarcia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu oraz miejsca wydzielonego zlokalizowanego w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępne są w linku: http://bip.ugjoniec.pl/dokumenty/211.

TERMINY WNOSZENIA OPŁATY ORAZ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiszczać bez wezwania raz w roku w terminie do 15 maja danego roku na rachunek bankowy nr : 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna