Urząd Gminy Joniec

W środę, 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu, odbyło się spotkanie, na którym  omówiono najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu związanego z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje i urządzenia w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z gminą (wzór umowy do pobrania poniżej) oraz dostarczą świadectwo energetyczne/audyt energetyczny (max 150 kWh/m2) do 15 maja 2018 roku.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania UE. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r. Wkład własny mieszkańców: 20% kosztów zakupu i instalacji wybranych przez mieszkańców rozwiązań technicznych.

Przed uzyskaniem dofinansowania UE gmina Joniec nie będzie pobierać jakichkolwiek wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej z gminą oraz dostarczenie świadectwa energetycznego/audytu energetycznego.

Wzór umowy do pobrania

Prezentacja do pobrania