Urząd Gminy Joniec

W związku z informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Gmina Joniec wydłuża termin naboru gospodarstw domowych do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych do 31 lipca 2018 roku.

Link do strony naboru: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18