Urząd Gminy Joniec

Pragniemy poinformować, iż protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy Joniec w dniu 30.08.2018 roku zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu weryfikacji.

Termin naboru wniosków wydłużony

do 31 października 2018 r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych ,,Do Hymnu", po konsultacjach z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Jońcu, przesunęła termin przesłuchania z 28 września na 29 października na godz. 11.00.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, iż w dniu 27 września 2018 r (czwartek) o godz. 18.00 na Sali konferencyjnej Urzędu odbędzie się spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

 

W piątek 28 września o godzinie 11:30 w Szkole Podstawowej w Jońcu odbędzie się przesłuchanie do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

Jest to wydarzenie odbywające się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne.

W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów w największych miastach i małych wioskach - od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Cel programu:

poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

- osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

 Program Czyste Powietrze [pobierz]

"Warunki Techniczne" [pobierz]

Prezentacja [pobierz]

Ulotka [pobierz]

 Więcej informacji:

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Radny Waldemar Zasoński i Sołtys Zygmunt Obojski serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę tj. 22 września na jesienne sprzątanie Popielżyna Górnego. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 przy wypożyczalni kajaków. Na zakończenie odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JOŃCU

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

         Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu

 

Wzywa

 

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Joniec w następujących okręgach wyborczych:

- okręg wyborczy nr 1,

- okręg wyborczy nr 2,

- okręg wyborczy nr 3,

- okręg wyborczy nr 4,

- okręg wyborczy nr 5,

- okręg wyborczy nr 6,

- okręg wyborczy nr 8,

- okręg wyborczy nr 9,

- okręg wyborczy nr 10,

- okręg wyborczy nr 11,

- okręg wyborczy nr 12,

- okręg wyborczy nr 13,

- okręg wyborczy nr 14,

- okręg wyborczy nr 15.

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie  w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, w dniach od 18.09.2018r. – 24.09.2018r. z wyłączeniem soboty i niedzieli w godzinach od 11.00 do 14.00.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

 

                                                                  /-/ Bogdan Wiśniewski