Urząd Gminy Joniec

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Joniec

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jońcu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu Gminy (art. 299 ust. 5).

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.2502)
w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne zgodnie z § 9 wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym Gmina Joniec zwraca się do osób władających nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 (każda), które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70% o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Joniec w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.
dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Joniec, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Joniec: /ugjoniec/skrytka

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wymienionym terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o dane będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 10 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2018 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

W Szkole Podstawowej w Królewie Pierwszy Dzień Wiosny to nie był dzień jak co dzień! Rozpoczął się przygotowaniem i zjedzeniem zdrowego śniadania. Potem był pokaz Talentów - to już Trzeci Dzień Talentów w królewskiej szkole. Uczniowie prezentowali swoje prace plastyczne, umiejętności muzyczne - jedni grali na instrumentach, inni śpiewali, przedstawiali zdolności taneczne, sportowe, zainteresowania elektroniką. Kolejnym wydarzeniem była wystawa wykonanych przez uczniów Eko-Marzann oraz spacer nad Wkrę. Spośród zimowych kukieł została wybrana najpiękniejsza - wykonana przez przedszkolaków- i ta Marzanna została utopiona w rzece, aby zgodnie z tradycją zima odeszła hen, za morza...

W marcowy weekend w Szkole Podstawowej w Jońcu gościła Drużyna Płońskich Harcerzy. Było nam niezmiernie miło przyjmować takich druhów w naszej gminie i mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzą.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

 

Szanowni Mieszkańcy,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Gmina Joniec planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

W ramach realizacji projektu właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku.

Dofinansowaniu podlegają nastepujące działania:

 1. Wymiana urządzeń grzewczych:
 • wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę;
 • budowa przyłączeń do istniejących sieci ciepłowniczych;
 • przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
 • czujniki tlenku węgla – czadu.
 1. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 • dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, jest możliwe gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.;
 • urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
 • kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących);
 • kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 1. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:
 • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne;
 • prace ziemne;
 • prace budowlano-montażowe;
 • prace instalacyjne;
 • prace rozbiórkowe;
 • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu;
 • prace wykończeniowe;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem;
 • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt

Marek Czerniakowski

Ankieta dla potencjalnych uczestników projektu pobierz