Urząd Gminy Joniec

W dniu 27 września 2018 roku o godz. 18.00 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania były udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Prezentacja ze spotkania: pobierz

Więcej informacji o programie: http://www.wfosigw.pl/

 

W sobotę 22 września, dzięki inicjatywie Radnego Waldemara Zasońskiego i Sołtysa Zygmunta Obojskiego, odbyło się jesienne sprzątanie miejscowości Popielżyn Górny. Liczni mieszkańcy, zebrani na parkingu wypożyczalni Top Kajak, ruszyli w różne zakamarki swojej wsi i uzbierali kilkanaście worków śmieci. Gmina Joniec wspiera takie inicjatywy, dlatego w ramach współpracy odebrała wszystkie nieczystości, ale również ufundowała kiełbaski na ognisko, które odbyło się po skończonej akcji. Sołectwu gratulujemy takiego działania i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań!

W związku z planowanym na początek 2019 r. złożeniem do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń, w dniu 03.10.2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku z hodowcami i producentami trzody chlewnej.

Pragniemy poinformować, iż protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy Joniec w dniu 30.08.2018 roku zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu weryfikacji.

Termin naboru wniosków wydłużony

do 31 października 2018 r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych ,,Do Hymnu", po konsultacjach z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Jońcu, przesunęła termin przesłuchania z 28 września na 29 października na godz. 11.00.

W piątek 28 września o godzinie 11:30 w Szkole Podstawowej w Jońcu odbędzie się przesłuchanie do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

Jest to wydarzenie odbywające się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne.

W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów w największych miastach i małych wioskach - od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Cel programu:

poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

- osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

 Program Czyste Powietrze [pobierz]

"Warunki Techniczne" [pobierz]

Prezentacja [pobierz]

Ulotka [pobierz]

 Więcej informacji:

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Radny Waldemar Zasoński i Sołtys Zygmunt Obojski serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę tj. 22 września na jesienne sprzątanie Popielżyna Górnego. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 przy wypożyczalni kajaków. Na zakończenie odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JOŃCU

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

         Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu

 

Wzywa

 

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Joniec w następujących okręgach wyborczych:

- okręg wyborczy nr 1,

- okręg wyborczy nr 2,

- okręg wyborczy nr 3,

- okręg wyborczy nr 4,

- okręg wyborczy nr 5,

- okręg wyborczy nr 6,

- okręg wyborczy nr 8,

- okręg wyborczy nr 9,

- okręg wyborczy nr 10,

- okręg wyborczy nr 11,

- okręg wyborczy nr 12,

- okręg wyborczy nr 13,

- okręg wyborczy nr 14,

- okręg wyborczy nr 15.

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie  w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, w dniach od 18.09.2018r. – 24.09.2018r. z wyłączeniem soboty i niedzieli w godzinach od 11.00 do 14.00.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

 

                                                                  /-/ Bogdan Wiśniewski

W dniu 29 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Joniec wraz ze Skarbnik Gminy Joniec podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację działań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych Joniec i Królewo na kwotę 16 632,00 zł.

Wycieczka śladami początków polskiej państwowości to kontynuacja mieszkańców gminy Joniec obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W dnu 21 sierpnia grupa mieszkańców naszej gminy pojechała na wycieczkę (pielgrzymkę) śladami początków  polskiej państwowości. Trasa przebiegała przez tamę we Włocławku, miejsce śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, Kruszwicę (kolebkę polskiej państwowości z X wieku), Strzelno (średniowieczne kościoły), Trzemeszno (opactwo kanoników regularnych) i Gniezno (pierwszą stolicę Polski). W wycieczce uczestniczyli również proboszcz parafii św. Ludwika w Jońcu Włodzimierz Czarnomski oraz Wójt Gminy Marek Czerniakowski. Organizatorami były parafia św. Ludwika w Jońcu, Urząd Gminy w Jońcu, parafia św. Zygmunta w Królewie oraz św. Stanisława Biskupa Męczennika w Starej Wronie. Wycieczka była dofinansowana przez gminę Joniec.

 Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Anny Słupeckiej i Pani Agnieszki Sęp