Urząd Gminy Joniec

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do wapnowania gleby. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, tel. 22 773 58 87 www.schar.gov.pl

Więcej informacji udzieli pracownik obsługujący teren gminy Joniec Pan Tomasz Piątkowski tel. 607 575 486

W ubiegłą niedzielę parafia pw. Św. Zygmunta w Królewie powitała nowego proboszcza, którym został ks. Adam Milewski. Uroczysty ingres odbył się o godz. 11.00 i uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów: Wójt gm. Joniec - Marek Czerniakowski, gm. Sochocin - Jerzy Ryziński oraz gm. Nowe Miasto - Sławomir Zalewski i cała społeczność parafialna. Ks. Adam Milewski pochodzi z parafii Św. Wojciecha w Nasielsku i jest to jego pierwsze proboszczostwo.

Zdjęcia ze strony: https://plonszczak.pl/zdjecie/3103660

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Formularz zgłaszania propozycji do projęktu dostępny jest na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=28

W poniedziałek 1 lipca przez teren naszej gminy przechodziła pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu- jedynego miejsca w Polsce uznanego przez Kościół za miejsce objawień Matki Bożej. Parafianie ze Starej Wrony, Jońca i Królewa przygotowali poczęstunki dla wędrujących pielgrzymów. Były min. kiełbaski z grilla, ciasta, kompot i napoje. Pielgrzymi podziękowali za gościnę modlitwą i śpiewem.

Zdjęcia z parafii Królewo dzięki uprzejmości pani Ilony Krajczyńskiej-Krawczyk

30 czerwca podczas Mszy Świętej parafianie pożegnali swojego proboszcza Ks. Witolda Zembrzuskiego. Nie obyło się bez podziękować, życzeń i łez wzruszenia, gdyż była to pierwsza parafia, w której Ks. Witold pełnił posługę jako proboszcz i jak sam mówił jest jak dom rodzinny. Po uroczystej Eucharystii odbył się piknik dla wszystkich parafin, na którym ,oprócz grochówki i ciast, były serdeczne rozmowy i indywidualne pożegnania z proboszczem.

Zdjęcie ze  strony: https://plonszczak.pl/artykul/z-zalem-ale-z-szacunkiem/707855

Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wyróżnienie uczniów królewskiej podstawówki, którzy zajęli III w ogólnopolskim Europejskim Konkursie Statystycznym. Opiekunka projektu pani Martyna Ozimkiewicz opowiedziała o wszystkich etapach, które musieli przejść finaliści, aby zdobyć miejsce na podium. Natalia Chrostowska, Magdalena Czulińska i Stanisław Tomczak odebrali z rąk Wójta Gminy Joniec Marka Czerniakowskiego drobne upominki i zostali nagrodzeni przez wszystkich obecnych gromkimi brawami. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Joniec - Wójt Gminy Joniec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Termin składania wniosków: 12.07.2019 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Jońcu.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest tutaj i w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku:

  1. Kopia wniosku o dopłaty ARiMR na rok 2019
  2. Wykaz zwierząt z ARiMR

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że dnia 6 lipca 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w czwartek 11 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

14  czerwca br. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się podpisanie umowy na realizację operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gminie Joniec na realizację operacji  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec” została przyznana pomoc finansowa w formie refundacji ze środków ,,EFRROW” w wysokości 410 375 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji zadania  wynosi 644 940,78 zł. Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.